Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 8.11.2018. Muokattu viimeksi 8.11.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:n hallitus

puheenjohtaja Jenni Sairanen, jenni.sairanen@siunsote.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsensihteeri Marika Hakonen, Puustellintie 35, 72400 Pielavesi, riikka.hakonen@fimnet.fi

 1. Rekisterin nimi

Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen jäsenrekisteri

 1. Rekisteröidyt

TEY:n jäsenrekisteri sisältää tiedot jäsenistä ja kunniajäsenistä.

 1. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Tietoja käytetään pääsääntöisesti jäsenkirjeitten postitukseen.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä ylläpidetään ajantasaista luetteloa seuran jäsenistä. Rekisteristä löytyy jäsenen nimi, kotipaikka, osoite- ja sähköpostiosoitetiedot sekä eläinlääkärinumero, jota kysytään jäseneksi liittyessä varmistamaan henkilön olevan eläinlääkäri. Jos henkilö on hakenut ja hänelle myönnetään TEY ry:n apuraha, kirjataan rekisteriin myös apurahan määrä ja tarkoitus sekä myöntämisajankohta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 1. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisterin ainoa käyttömaa on Suomi. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

 1. Tietojen suojaus

Jäsenrekisteriä säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatuissa tietokoneissa lukituissa tiloissa. Jäsenrekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopioita.

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään ja käsitellään jäsenrekisterissä jäsenyyden keston ajan. Eronnut jäsen poistetaan rekisteristä eroamista seuraavan vuosikokouksen jälkeen.

 1. Tietojen käsittelijät

TEY ry voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin TEY ry takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Lähinnä tietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen, kuten Tilipalvelu Ellin käyttöön jäsenmaksukirjeiden postitusta varten.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei sisälly.

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.