Säännöt

Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistys r.y., ruotsiksi Föreningen för Finlands Produktionsdjursveterinärer r.f. ja epävirallinen nimi englanniksi Finnish Association for Food Animal Practitioners, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tuotanto-eläinlääkäreiden kesken ja kehittää tuotantoeläinlääketiedettä alana. Tässä tarkoituksessa yhdistyksen tehtävät ovat seuraavat:
  1. järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia
  2. toimia neuvottelevana elimenä alansa tieteellisissä ja teknillisissä kysymyksissä
  3. pitää yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin sekä muihin yhdistyksen toiminta-alaa sivuaviin yhteenliittymiin
  4. jakaa apurahoja
 3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa laillistettu eläinlääkäri maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Eläinlääketieteen opiskelija, jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen Suomessa, voi liittyä opiskelijajäseneksi maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun.Ainaisjäseneksi voi vuosikokous kutsua yhdistykseen kuuluvan tai kuulumattoman henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa.Yhdistyksen kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua jäsenen tai yhdistykseen kuulumattoman henkilön, joka erittäin ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi. Ainais- ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
 4. Yhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsensuhde lakkaa seuraavan toimintavuoden alusta.Yhdistyksen hallitus voi heti erottaa jäsenen, yhdistyslain 14 pykälässä mainituin perustein. Jäsenen, joka syyllistyy toimintaan, joka on lain tai hyvän tavan vastaista tai ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, voi vuosikokous erottaa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan.
 5. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat suorittavat tarkastuksen ja tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
 6. Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi ja jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana enintään kolme kautta (yhteensä 3 vuotta) ja jäsenenä enintään kaksi kautta (yhteensä neljä vuotta) peräkkäin.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja vastuuhenkilön muihin tarpeellisiin tehtäviin. Tehtävät voidaan yhdistää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä.Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtajan tai sihteerin ollessa estynyt voi nimen kirjoittaa joku muu hallituksen jäsen.Hallitus valitsee tarvittaessa yhdistyksen edustajat kansainvälisiin järjestöihin.
 7. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali.
  2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
  3. Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
  4. Hallituksen vuosikertomus ja tilien esittely.
  5. Tilintarkastajien lausunto.
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
  7. Puheenjohtajan vaali.
  8. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
  9. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali.
  10. Talousarvioehdotus ja jäsenmaksun määrääminen.
  11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  12. Jäsenten viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle tekemät aloitteet, jotka on ehdotettu otettavaksi esille vuosikokouksessa, ottaen huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset.

  Vuosikokouksen kutsuu hallitus koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko jäsenkirjeellä tai ilmoittamalla Suomen Eläinlääkärilehdessä. Asiat ratkaistaan kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin ole määrätty. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänioikeus on yhdistyksen kaikilla varsinaisilla jäsenillä (1 ääni / jäsen). Valtakirjoilla ei äänestystä voi suorittaa.

  Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle samalla tavoin kuin vuosikokouskin, kun yhdistyksen kokous siitä päättää tai hallitus katsoo asioiden sitä vaativan tai kun 10 % yhdistyksen virallisesta edellisen vuoden lopussa olleesta äänioikeutettujen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta on anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen.

 8. Yhdistyksen vuosikokousten ja hallituksen pöytäkirjoja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.
 9. Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotus on kirjallisesti jätettävä hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta. Muutosehdotus on hallituksen pöytäkirjan muodossa annetun lausunnon kera esitettävä vuosi- tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi.
 10. Päätös yhdistyksen purkamisesta tapahtuu seuraavasti:Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen tulee olla vuosikokous, ja tullakseen hyväksytyiksi purkamisehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti käyttää yhdistyksen tarkoitusta tukien.
 11. Muuten noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.